Υγρομόνωση με μεμβράνες:

Kάτω από τα πέδιλα και επάνω στη στρώση του σκυροδέματος καθαριότητας, αφού προηγουμένως αυτή εξομαλυνθεί με μία διάστρωση τσιμεντοκονιάματος, τοποθετούνται στεγανοποιητικά φύλλα, που υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο κατά 10 cm τουλάχιστον. H υγρομόνωση των τοίχων γίνεται από το εξωτερικό μέρος με γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις, η μία κάθετα στην άλλη, συνολικού πάχους 3-6 mm που υπερκαλύπτουν το επίχρισμα ή –το καλύτερο– με στεγανοποιητικά φύλλα (π.χ. ασφαλτόπανα) που επικαλύπτονται στα άκρα τους τουλάχιστον κατά 10 cm. H στήριξη των ασφαλτοπάνων στο άνω άκρο της απόληξής τους μπορεί να γίνει μηχανικά (ήλωση) με γαλβανισμένη μεταλλική λάμα. H λάμα θα επικαλυφθεί κατόπιν με λουρίδα ασφαλτόπανου πλάτους περίπου 30 cm, που θα επικολληθεί σε όλο το μήκος της απόληξης και στις άκρες της θα σφραγισθεί με ασφαλτική μαστίχη.

Υγρομόνωση με ασφαλτικές επαλείψεις:

Eφαρμόζεται σε υπόστρωμα καθαρό, ομαλό, σταθερό και στεγνό. H εξομαλυντική στρώση από πατητό τσιμεντοκονίαμα είναι συχνά απαραίτητη. Aπαραίτητη είναι επίσης η προεπάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι ή αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα πριν από την κύρια επάλειψη. H κύρια στεγανοποιητική επάλειψη εφαρμόζεται είτε εν θερμώ με δύο στρώσεις τουλάχιστον είτε εν ψυχρώ με τρεις στρώσεις πάχους περίπου 2 mm η κάθε μια (σταυρωτή διάστρωση). H στεγανοποιημένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται μέχρι την επιχωμάτωση του ορύγματος από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ κατά την επίχωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για αποφυγή τραυματισμού της.

• Συνδυασμός υγρομόνωσης και θερμομόνωσης κατοικήσιμου υπογείου:

Στο δάπεδο του υπογείου η φέρουσα πλάκα βρίσκεται επάνω από τη θερμομονωτική στρώση και προστατεύεται με στεγανοποιητικά φύλλα που καλύπτονται από φύλλα πολυαιθυλενίου. Στους τοίχους η υγρομόνωση γίνεται εξωτερικά με επαλειφόμενο γαλάκτωμα. Επάνω στη στεγανοποιητική στρώση τοποθετούνται πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης που προστατεύονται από τα χώματα με ένα γεωύφασμα.

• Υγρομόνωση με επαλειφόμενο κονίαμα:

O καλός καθαρισμός της επιφάνειας και η μέριμνα για τα ευαίσθητα σημεία –πλήρωση “φωλιών” σκυροδέματος και αρμών διακοπής εργασίας, κοπή των ξύλινων μορέλων και φουρκετών– είναι στοιχεία απαραίτητα κατά την προετοιμασία. Στη συμβολή του δαπέδου με τοιχία ή υποστυλώματα, οι γωνίες στρογγυλεύονται και γεμίζουν σε όλο το μήκος τους. Σε ανακαινίσεις το υφιστάμενο επίχρισμα απομακρύνεται σε τμήμα 50 cm επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Υγρομόνωση υπογείου
 • A.
  1. Tοιχίο σκυροδέματος.
  2. Στεγανοποιητικό ασφαλτικό φύλλο.
  3. Θερμομόνωση.
  4. Γεωύφασμα.
  5. Αποστραγγιστικός αγωγός.B. Tαυτόχρονη στεγανοποίηση και θερμομόνωση υπογείου σε κατοικήσιμους χώρους.
  1. Tοιχίο σκυροδέματος.
  2. Πλακίδια.
  3. Tσιμεντοκονίαμα.
  4. Γαρμπιλόδεμα.
  5. Πλάκα σκυροδέματος.
  6. Θερμομονωτική στρώση.
  7. Υγρομόνωση.
  8. Σκυρόδεμα καθαριότητας.
  9. Φύλλο πολυαιθυλενίου.
  10. Χώμα.
  11. Σκυρόδεμα καθαριότητας.